Vendas
Qëndra ASET kontribuon me ekspertizë në të gjithë fushat e zhvillimit ekonomik të shoqërisë shqiptare. Këtë ekspertizë e ofron nëpërmjet ekspertëve të saj super të kualifikuar ne zgjidhjen e problemeve socialo-ekonomike, ekspertëve të certifikuar në metodat e fundit të kontabilitetit sipas ligjeve në fuqi, ekspertë në fushën e zhvillimit territorial dhe në administrimin e e tipologjive të reja shërbimeve për kategoritë në nevoje, ekspertë të superkualifikuar në fushën e tekonologjisë dhe Informacionit, espertëve hartues projektesh e implementues për projektet IPA në Shqipëri, ekspertë që kanë dhënë kontributin e tyre edhe në konsulenca mbi programet e politikat sociale  nëpërmjet studimeve, raporteve të detajuara e specifike në bashkëpunim me
Ente publike e organizma ndërkombëtare.
img8
 
Ndërkombëtar
Ekspertët ndërkombëtarë në fushën e shërbimeve sociale, në fushën socialo-shëndetësore e shëndetësore, në fushën e decentralizimit të shërbimeve sociale, në fushën e zhvillimit ekonomik për vendet në krizë, ekspertë në administrimin e ndërmarrjeve sociale e ekspertë të përfshirjes sociale të kategorive në nevojë.

img7

img9Promovon mbrojtjen e të drejtave të njeriut, drejtësine dhe sigurinë sociale, paqen, zhvilliminim territorial dhe bashkëpunimin ndërkombëtar.
 
Synon të sigurojë dinjitet dhe barazi, garantimin e të drejtave të personave  duke zhvilluar çdo formë të solidaritetit social ndërmjet individëve, duke luftuar cdo formë të varfërisë, duke promovuar iniciativa kulturore, edukative si dhe asistencë ligjore, sociale e shëndetësore.