img28 img29
Qëndra ASET bashkepunon me partnerë vendas e ndërkombëtarë në të gjitha fushat e zhvillimit ekonomik të shoqërisë dhe strukturat, si Institucionet Publike- Ministrite, Rajonet/Qarqe, Bashkite/ Njësitë Vendore, Agjensitë Ekzekutive të Politikave të Shtetit sin ë fushën Sociale, Ekonomike, Transportit, Bujqësisë, Shëndetësisë dhe Arsimit. Bashkëpunon dhe punon me Organizata Lokale e Organizata Ndërkombëtare. Qëndra ASET vepron nëpërmjet marrëveshjeve të bashkëpunimit me Institucionet Publike e jo Publike, Kombëtare dhe Ndërkombëtare. Nëpërmjet ketyre marrëveshjeve kontribuon të përmirësojë veprimtarinë e saj dhe të ofrojë mundësi më të mira për një shoqëri më të mirë.