Per permbushjen sa me te mire te qellimeve te saj, Qendra, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi, ushtron edhe veprimtari ekonomike e cila mbulon vecanerisht fushat e parashikuara me siper.
img7