Ne fushen e shendetesise Qendra “ASET” promovon aktivitete të edukimit shendetesor, parandalimit te semundjeve dhe mbrojtjes se shendetit si dhe organizon shërbime për luftën kundër toksipendencës, alkoolizmit dhe shpërndarjes së drogës.
img13 img14
 
Edukimi shendetesor u mundeson njerezve te rritin kontrollin mbi shendetin e tyre dhe faktoreve determinante te shendetit.

Qëndra synon të kontribuojë nëpërmjet fushatave sensibilizuese për shëendetin mendor dhe ofron aktivitete bashkohore për përkujdesin shëndetësor e social të kategorive në nevojë, vecanërisht të të moshuarve, personave me Aftësi të Kufizuara etj.img16img15

 
Qëndra promovon programe të reja dhe sisteme inovative të shërbimeve socialo-shëndetësore, kontribuon e udhëheq entet publike e jopublike për ofrimine  mdoeleve të reja të zhvillimit territorial mbi deinstitucionalizimin dhe decentralizimin e shërbimeve të shëndetit mendor kombëtare e bazuar edhe në eksperienca ndërkombëtare.