Qendra “ASET” promovon, administron dhe organizon aktivitete parandaluese dhe shërbime sociale, shëndetësore, edukative, arsimore dhe krijuese për fëmijët, adoleshentët në nevojë ose atyre të braktisur, duke përfshirë edhe strukturat rezidenciale shëndetësore si dhe qendrat për mbrojtjen e të drejtave të tyre.
img23img23

Përdorimi i teknologjisë së informacionit në vitet e fundit tregon dobinë e lartë publike të këtyre mjeteve dhe mbështetjen që ato i japin rritjes së cilësisë dhe efektivitetit në kryerjen e funksioneve publike.
Qendra realizon dhe shpërndan botime, periodike, audi-vizive, duke përdorur median e shkruar dhe elektronike si dhe mjete të tjera të komunikimit masiv, për të favorizuar informimin dhe debatin mbi temat që lidhen me aktivitetet sociale dhe inisiativat e qendrës si dhe për te promovuar e rritjen kulturore dhe humane të shoqërisë.
img25 img25
 
Administron arkiva, biblioteka, dorëshkrime, libra, traktate, monografi periodike ose jo që kanë interes kulturor dhe konstruktiv, duke vënë në dispozicion të gjithkujt që ka interes për t’u konsultuar me to. Nepermjet publikimeve te ndryshme drejtuar shoqerise civile Qendra synon te informoje dhe shperndaje njohuri ne lidhje me praktikat me te mira per te promovuar drejtesine, sigurine sociale dhe zhvillimin social. img27
Materialet e prodhuara - perfshire artikuj, studime dhe raporte- mund te publikohen ne bashkepunim me organizata te tjera partnere. Te gjitha publikimet e Qendres mund te perdoren nga te trete per te sjelle ndryshim pozitiv ne shoqeri dhe zhvillim ekonomik.
aset1aset2aset3